వీడు ప్రేమించిన అమ్మాయి ముందే ఇంకో అమ్మాయితో ఏం చేసాడో చూడండి

(1990)

Leave a Reply