లక్ష్మీ దేవిని ఇలా పూజిస్తే మిమ్మల్ని వెనువెంటనే అనుగ్రహిస్తుంది

(179)

Leave a Reply