రేపు మహిమాన్వితమైన కార్తీక అమావాస్య స్నానం చేసే నీటిలో ఇది వేసుకుంటే చాలు……

(270)

Leave a Reply