రాత్రిపూట 2 నిమిషాలు రాస్తే చాలు మీ ముఖంపై ఉన్న నలుపు మొత్తం పోయి తెల్లగా మెరిసిపోతారు..

(1557)

Leave a Reply