దీపారాధన ఇలా చేస్తే ఇంటికి అరిష్టం పట్టుకుంటుంది..

(723)

Leave a Reply