కార్తీక పౌర్ణమి రోజు 27 దీపాలతో యిలా చేస్తే మహా ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది…..

(2544)

Leave a Reply