ఈ రెండు నామాలు చదివి ఈ దీపం పెడితే చాలు గొప్ప మార్పు చూస్తారు.

(30308)

Leave a Reply