రేపే చంద్రగ్రహణం అత్యంతశక్తులు ఉండే రేపు ఈ చిన్నపని చేస్తే చాలు కటిక పేదవాడైనా సరే ధనవంతుడు అవుతాడు!

ఈ విడియోను..మీ ఫేస్ బుక్ గ్రూప్స్ లో, వాట్స్ యాప్ మరియు ఇతర షోషల్ మిడియాలో షేర్ చేయండి. (946)

రేపు ఆదివారం నాడు అతీత శక్తులు వచ్చే ఈ మొక్కల్లో ఏ మొక్క తెచ్చి ఇంటి సింహద్వారానికి కట్టండి డబ్బే

ఈ విడియోను..మీ ఫేస్ బుక్ గ్రూప్స్ లో, వాట్స్ యాప్ మరియు ఇతర షోషల్ మిడియాలో షేర్ చేయండి. (1293)

రేపు ఏం చేసిన చేయకపోయినా 2 తమలపాకుల్లో ఇది పెట్టి వినాయకుడి ముందు పెడితే కష్టాలు పోయి కోట్లు వస్తాయి

ఈ విడియోను..మీ ఫేస్ బుక్ గ్రూప్స్ లో, వాట్స్ యాప్ మరియు ఇతర షోషల్ మిడియాలో షేర్ చేయండి. (1249)